۱۴۰۳ چهارشنبه ۶ تير
آشنایی با اداره کارگزینی اعضای هیات علمی
ارتقاء سطح کیفیت آموزش و پژوهش یکی از مهمترین سیاست‌های دانـشگاه اصفهان است که چگونگی انجام امور‌استخدامی اعضای هیات علمی، برای پیشبرد این سیاست یکی از گام‌های مهم و اساسی محسوب می‌شود. از واحدهای تأثیرگذار در مدیریت منابع انسانی که مسئولیت انجام و پیگیری امور اداری اعضای هیأت‌علمی را برعهده دارد « کارگزینی هیأت‌علمی » می‌باشد و به عبارتی فرآیند اداره کردن سازمان که از یک سو به سیاست‌ها و خط مشی‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها و از سوی دیگر به اطلاعات مربوط به اداره کردن امور استخدامی و جبران خدمت و شرایط کارآنان که در سازمان استخدام می‌شوند، در چارچوب شرح وظایف اداره کارگزینی می‌باشد که همـواره بـا بررسی و اجرای مقـررات و آئین‌نامه های مربوطه همگام با استانداردهای مطلوب نظام آموزش عالی کشور پیش می‌برد. 
جذب، استخدام و تبدیل وضعیت
جذب و استخدام
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
پایان خدمت
پایان خدمت
بخش نامه ها و دستورالعمل
بخش نامه ها و دستورالعمل ها
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 03137932024 
E-mail: hrm@dean.ui.ac.ir
Powered by DorsaPortal